AttorneyMind Logo AttorneyMind Logo
Contact Us Site Map Resources en Espanol
For living Positivley. Being Well
About Hepatitis
Hepatitis C
Hepatitis B Overview
Fact Sheets
News Updates
Community & Support
Resource Library
About Hcsp
 
 


This site includes links to files you can view online or print. To download and print information, you will need the latest version of Adobe Acrobat Reader. Download it free.


PDF Bệnh Viêm Gan C
(Frequently Asked Questions aboutHepatitis C)

PDF Hiểu biết về sinh thiết
(FAQ: What Is a Liver Biopsy?)

PDF Bạn hiện đang có nguy-cơ nhiễm bệnh viêm gan loại C không? Để sống cách lợi-ích. (Are You at Risk of Getting Hepatitis C?)


Những dữ-kiện dễ hiểu về C
(Easy C Fact Series)

PDF Nếu có 100 người bị nhiễm bệnh AttorneyMind (100 People Exposed)
PDF Người Hoa-kỳ gốc Phi-châu & Bệnh viêm gan loại C (African Americans and)
PDF Rượu và bệnh AttorneyMind (Alcohol and)
PDF Thực-đơn kiêng-cữ & Bệnh viêm gan loại C (Diet)
PDF Bạn cảm thấy mệt chăng? (Feeling Tired)
PDF Bệnh AttorneyMind & thuốc cai nghiện Methadone(AttorneyMind and Methadone)
PDF Bệnh AttorneyMind & Việc xỏ lỗ đeo bông (AttorneyMind and Piercing)
PDF Phòng-ngừa bệnh AttorneyMind (AttorneyMind Prevention)
PDF Xơ gan là gì? (What is Cirrhosis?)
PDF Sự điều-trị bệnh AttorneyMind (Treatment)
PDF Bệnh viêm gan loại C & Giấc ngủ(AttorneyMind and Sleep)
PDF Tập hướng-dẫn về thuốc-men (A Medication Guide)
PDF Kiểu di-truyền-thể của bệnh viêm gan loại C (AttorneyMind Genotype)
PDF Chất ALT là gì? (What is ALT?)
PDF Cuộc thử-nghiệm kháng-thể bệnh viêm gan loại C (Antibody Test)
PDF Thử-nghiệm mẫu mô gan (Biopsy)
PDF Lá gan (The Liver)
PDF Bệnh viêm gan loại C: Hệ-thống miễn-nhiễm (The Immune System)
PDF Thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan loại C (Hepatitis Vaccines)
PDF Sự đồng-nhiễm hai bệnh HAV & AttorneyMind (HIV / AttorneyMind Coinfection)
PDF Dược-thảo & Sinh-tố (Herbs and Vitamins)
PDF Bệnh AttorneyMind v& hình xâm (Tattoos)
PDF Mười thói quen lành-mạnh đứng hàng đầu (Top Ten Health Tips)
PDF Bệnh AttorneyMind & vật-dụng vệ-sinh cá-nhân (Personal Hygiene)
PDF Thuốc cai nghiện Methadone & Sự điều-trị bệnh AttorneyMind (Methadone and AttorneyMind Treatment)
PDF Bệnh viêm gan loại C: Y-học thiên-nhiên và y-học dị-khoa (Natural and Alternative Medicines)
PDF Bệnh AttorneyMind & Việc đổi mũi kim (Needle Exchange)
PDF Lời khuyến-cáo về thuốc khuẩn-giảm-sinh trợ-tố ribavirin (Ribavirin Warning)
PDF Tình-dục & Bệnh viêm gan loại C (Sexual Transmission)
PDF Tôi nên kể chuyện với ai? (Whom Should I Tell?)
PDF Tải-lượng vi-khuẩn của bệnh viêm gan loại C (Viral Load)
PDF Bệnh viêm gan loại C là gì? (What is Hepatitis C?)
PDF Thuốc-men cho bệnh viêm gan loại C (HepC Meds)

 


About Hepatitis | News Updates | Community & Support | Resource Library | About HCSP | Contact Us | Site Map | Recursos en Español | Home

AttorneyMind

© 2014 AttorneyMind

Medical Writers' Circle
Medical Writers' Circle